Zasiłek rodzinny


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1.    rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2.    opiekunowi faktycznemu dziecka;
3.    osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:
1.    18. roku życia lub
2.    nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
3.    24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1.    89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2.    118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3.    129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1.    dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2.    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3.    osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4.    pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5.    osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
a)    rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b)    ojciec dziecka jest nieznany,
c)    powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d)    sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.