Pomoc Społeczna


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  i możliwości.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
-osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc społeczną może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
•    ubóstwa;
•    sieroctwa;
•    bezdomności;
•    bezrobocia;
•    niepełnosprawności;
•    długotrwałej lub ciężkiej choroby;
•    przemocy w rodzinie;
•    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
•    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
•    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
•    trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
•    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
•    alkoholizmu lub narkomanii;
•    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
•    klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
•    osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00zł,
•    osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty  600,00 zł,

•    rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powyższych powodów przyznania pomocy.