Dodatek energetyczny


Zryczałtowany dodatek energetyczny od 01 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy tej energii w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.
Limit zużycia energii elektrycznej wynosi w roku kalendarzowym:
1.    dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotna – 900 kWh
2.    dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 1250 kWh
3.    dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 1500 kWh.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. , wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi:
1.    dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,29 zł miesięcznie,
2.    dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,68 zł miesięcznie
3.    dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 01 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2017 r.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:
1.    kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii)