Dodatek energetyczny


Z

Od 01.03.2014r. zryczałtowany dodatek energetyczny (dadatek energetyczny) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Przez tego typu odbiorcę należy rozumieć osobę:

   której przyznano dodatek mieszkaniowy;

   która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;

   która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

     Zgodnie z treścią Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019r. (Monitor Polski z 2018 r. poz. 450) wysokość zryczłtowanego dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

   11,35 zł /miesiąc- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

   15,77 zł /miesiąc - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób wynosi,

   18,92 zł /miesiąc - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi w w/w okresie wynosi:

   900 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. prowadzonego przez osobę samotną,

   1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z 2 do 4 osób,

   1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gosp. składającego się z co najmniej 5 osób.

 

            Przyznanie dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

    decyzję administracyjną o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

    kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

    kserokopię rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną, (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

 

            Wniosek wraz z załacznikami nalezy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu. Zryczałtowany dodatek wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca, oprócz stycznia w którym dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku.