Dodatek mieszkaniowy


Uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom

RÓWNOCZEŚNIE spełniającym następujące kryteria:

1. Aby wnioskować o dodatek mieszkaniowy, należy wykazać się odpowiednim tytułem prawnym do lokalu/domu. Uprawnionymi są:

 • najemca lub podnajemca,

 • osoba mająca spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (lokatorskie i własnościowe),

 • właściciel samodzielnego lokalu mieszkalnego

 • mieszkający w budynku stanowiącym jego własność.

 • osoby, które zajmują mieszkanie bez tytułu prawnego i oczekują na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

 • inny tytuł prawny (np. użyczenie)

 1. Średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury
  w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1.925,00 zł (od 1 marca 2019 roku) i 125%
  w gospodarstwie wieloosobowym tj. 1.375,00 zł (od 1 marca 2019 roku). Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej a kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się
  o tę kwotę.

 2. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy
  w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej,
  o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów
  i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U.2018 poz. 690) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
  w wychowywaniu dzie
  ci (Dz. U. 2018 poz. 1544 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.2018 poz. 416 z późn. zm.)
  Przy obliczaniu dochodu nie wlicza się również dodatku pielęgnacyjnego, biorąc pod uwagę uchwałę Sądu z dnia 10 grudnia 2009 r. o sygn.akt: I OPS 8/09 NSA w Warszawie. Zgodnie
  z nią
  zasiłki i dodatki pielęgnacyjne, spełniając pokrewne funkcje, nie powinny być wliczane do dochodu obliczonego na potrzeby uzyskania dodatku mieszkaniowego. Z uwagi na powyższe "zasiłek pielęgnacyjny" i "dodatek pielęgnacyjny" należy traktować tożsamo jak "zasiłki pielęgnacyjne", o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2017 poz. 180 z późn. zm.). Dochód
  z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala sie na podstawie powierzchni gruntów
  w hektarach przeliczeniowych dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 przepis przejściowy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.2018 poz. 1669 z późn. zm.).

 3. Lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunku do liczby osób tzn. jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 4. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać dla:
  1 osoby – 35 m2 (+ 30% tj. 45,50 m2)
  2 osób – 40 m2 (+ 30% tj. 52 m2)
  3 osób – 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)
  4 osób – 55 m2 (+ 30% tj. 71,50 m2)
  5 osób – 65 m2 (+ 30% tj. 84,50 m2)
  6 osób – 70 m2 (+30% tj. 91 m2) a na każdą następną osobę zwiększa się o 5 m2.

 5. Powierzchnia normatywna powiększa się dodatkowo o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania
  o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 1925 z późn. zm.).

 6. Dla osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz osób legitymujących się orzeczeniami, o których mowa w ww. ustawie o rehabilitacji, wydanymi przed 23 listopada 2004r., konieczność zamieszkania
  w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego
a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości.

Rodzaje wydatków mieszkaniowych stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. (Dz.U.2006.84 poz.587) w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Przyznany dodatek wypłacany jest administratorowi/ właścicielowi/ zarządcy domu od miesiąca kolejnego po złożeniu przez klienta wniosku.

Podstawowe informacje

  1. Osoby starające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą stale zamieszkiwać
  i gospodarować w lokalu, na który ubiegają się o przyznanie dodatku.

  2. Druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, deklaracji o dochodach, można pobierać w siedzibie MOPS Opatwiec w godzinach pracy Ośrodka.

  3. W domunetacji niezbednej do uzyskania dodatku mieszkaniowego należy wpisać

  wszystkie osoby stale zamieszkujące w danym lokalu i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą.

  4. Druki wypełnione przez zainteresowanego potwierdza u administratora/ właściciela/zarządcy domu, dołącza aneks czynszowy z miesiąca składania wniosku
  i dostarcza te formularze do siedziby Ośrodka, pokoju pracowników socjalnych.

  5. Osoby zamieszkujące lokale niewchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do aneksów czynszowych dołączają formularz czynników wpływających na obniżenie lub podwyższenie stawki bazowej czynszu wypełniony przez administratora/zarządcę/ właściciela domu.