Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego


Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
1.    do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
2.    powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
1.    90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2.    110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.