„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022


logosolid2021_1_1.jpg

DOFINASOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

Dofinasowanie: 507 195,00 zł

 

Całkowity koszt inwestycji: 507 195,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)  osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a)  o stopniu znacznym lub

b)  o stopniu umiarkowanym albo

c)   traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej ¹.

 

Na terenie Gminy Opatowiec wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostanie udzielone  15 osobom niepełnosprawnym.

 

Realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu

 

 [1]) Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.