WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO REWITALIZACJA W GMINIE OPATOWIEC W LATACH 2016–2023


WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO

REWITALIZACJA W GMINIE OPATOWIEC W LATACH 2016–2023

 

W związku z przystąpieniem przez Gminę Opatowiec do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Gminy Opatowiec na lata 2016–2023 w dniach od 17 czerwca 2016 r. do 18 lipca 2016 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.

Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Pytania miały charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo zamieszczone zostało jedno pytanie otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy związanych z planowaną rewitalizacją.

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 8 osób. Wśród najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców propozycji czy sugestii są m.in.: stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, pozyskanie inwestorów zewnętrznych, zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej, rozwój mikro
i małej przedsiębiorczości oraz poprawa stanu infrastruktury technicznej i drogowej. Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety dostępne jest w załączniku „Wyniki badania ankietowego – Gmina Opatowiec” oraz pod poniższym adresem internetowym:

www.interankiety.pl/interwyniki/240dfeb192ab14dee11dfc04b1851bb3

Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną uwzględnione w Diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opatowiec.

Wyniki badania ankietowego REWITALIZACJA W GMINIE OPATOWIEC W LATACH 2016–2023