Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Radek Data: 2021-02-18 11:57:24 (czytane: 451)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 23 lutego 2021r. (wtorek) godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.

Porządek sesji:
1.Otwarcie.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 20 stycznia 2021 roku.
4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej
w Opatowcu na 2021 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Opatowcu na 2021 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika MOPS
w Opatowcu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
14.Sprawy różne.
15.Zapytania i interpelacje.
16.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...