Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2018-12-04 09:38:46 (czytane: 763)

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 5 grudnia 2018 r. (środa) godz. 10ºº w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 27 listopada 2018 roku.

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2018 r.

10.  . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 r.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu w Gminie Opatowiec’’ na lata 2019-2023.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023.

14.  Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Uchwały NR XXI/105/2016 Rady Gminy Opatowiec z dnia 25 maja 2016 roku, zmienionej uchwałą NR XXII/113/2106 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 czerwca 2016 r., określającej szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

15.  Sprawy różne.

16.  Zapytania i interpelacje.

17.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Henryk Kryca            

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Łódź ratownicza dla OSP Chwalibogowice

Jednostka OSP Chwalibogowice otrzymała nową łódź ratowniczą...