Wiadomości - GOPS

Nabór uczestników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Dodał: Bartek Data: 2022-02-22 10:21:57 (czytane: 1457)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec ogłasza nabór osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.    

   
                             

Gmina Opatowiec otrzyma na realizację powyższego zadania środki finansowe w wysokości 507 195,00 zł. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a) o stopniu znacznym lub
b) o stopniu umiarkowanym albo
c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.
Limit godzin usług asystencji osobistej na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:
1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3)  360 godzin rocznie dla:
a)  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b)  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
c) Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
• wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
• wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
• załatwianiu spraw urzędowych;
• korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
• zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.


Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest bezpłatny.
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.


W czasie korzystania z usług Asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” z usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usług obejmujących analogiczne wsparcie, o których mowa w ust. 9 Programu oraz finansowanych z innych źródeł.
Usługi asystenta nie mogą być świadczone przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.
Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma,  którzy zamieszkują lub nie zamieszkują wspólnie z uczestnikiem Programu oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W ramach Programu  Gmina Opatowiec posiada:
- dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – 0 miejsc.
- dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności  - 14 miejsc.
- osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 1 miejsce.
Wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Opatowiec zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatowcu  pod numerem 41 352 70 50 celem złożenia stosownych dokumentów.
 
Do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022,  osoba niepełnosprawna może się zgłosić na podstawie: - Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Programu wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
- Karty zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Programu.
- Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 13 do niniejszego Programu (Gmina)
- Klauzuli informacyjnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 14 do niniejszego Programu (Minister).
- Oświadczenia w przypadku  wskazania Asystenta przez uczestnika Programu, że wskazany przez nią Asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

                                                                                                             Jarosław Naporowski