Wiadomości - GOPS

Informacja o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych na nowy rok 2019/2020

Dodał: Bartek Data: 2019-08-26 12:34:44 (czytane: 799)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że w terminie od 1 do 16 września 2019 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że w   terminie  od 1 do 16 września 2019 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, oraz w terminie do 15 października 2019 roku dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych.

Miejsce załatwienia wniosków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16, telefon kontaktowy – 41 3527050.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto. 

O stypendium nie można ubiegać się na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.
Ponadto, warunkiem przyznania stypendium  i zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Opatowiec.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest  na wniosek: 

1. Rodziców niepełnoletniego ucznia

2. Pełnoletniego ucznia.

3. Dyrektora szkoły.

Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Wymagane Dokumenty- 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – do pobrania w MOPS Opatowiec

- zaświadczenie z zakładu pracy  o dochodach netto za  miesiąc sierpień 2019 r.,

- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy w MOPS,

 - zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych za III kwartał 2019 r. składkach na ubezpieczenie rolnicze,

- zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki, itp.),
- zaświadczenie lub nakaz płatniczy z 2019 r. o  wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,
- dowód otrzymania renty/emerytury  za sierpień 2019 r.

- dowód otrzymania alimentów  za sierpień 2019 r.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych: na zasadach ogólnych:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok lub oświadczenie o dochodach za okres prowadzonej działalności

- w formie uproszczonej zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia,
- w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie  ryczałtu oraz dowody opłacania składek ZUS
- w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na półfinał Pucharu Ligi oraz finał I Ligi PLF 2019/20

W dniu 6 marca 2020 r. odbędą się mecze półfinałowe Pucharu Ligi, w których zagrają Wisła Opatowiec oraz Gladiator Krzczonów oraz...