Wiadomości - Aktualności

Dodatek osłonowy

Dodał: Radek Data: 2022-01-13 14:52:23 (czytane: 2616)

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.


Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.


Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.


Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:


-w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,


- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;


Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;


 2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;


3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;


 4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


Ważne!


W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:


1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;


3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;


4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

UWAGI


1.   Zgodnie z zapisami ustawy o dodatku osłonowym jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten zostanie przyznany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.


2.   Proszę pamiętać o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku oraz wpisaniu adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego. W przypadku niewskazania we wniosku adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje jego wypłaty.


3.   Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec, tel: 41 3527050, e-mail: mops@opatowiec.pl

Wzór wniosku o dodatek osłonowy

Informację o dodatku osłonowym

Przeczytaj kolejną wiadomość:

O Państwie Emilii i Stanisławie Galickich z Krzczonowa - Repatriantach z Kazachstanu

Polska rodzina Repatriantów z Kazachstanu mieszka od września 2021 roku na terenie naszej gminy. Losy rodziny Państwa Galickich z Krzczonowa...