Wiadomości - Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Radek Data: 2021-04-23 15:01:16 (czytane: 287)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. (piątek) godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 23 marca 2021 roku.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Opatowcu za 2020 rok.
6.    Przyjęcie informacji dot. ''Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2020 dla Gminy Opatowiec''.
7.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
za 2020 rok na terenie Gminy Opatowiec,
8.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Opatowiec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatowiec na lata 2021-2025.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2021-2037.
13.    Sprawy różne.
14.    Zapytania i interpelacje.
15.    Zamknięcie obrad.

 


                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       
                                                                                                       Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...