Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Opatowiec

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-11-08 09:36:31 (czytane: 706)

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) godz. 9:30 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 19 października 2017 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja o realizacji budżetu gminy Opatowiec za I półrocze 2017 roku.
6. Informacja o wynikach analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
7. Informacja o działalności Samorządowej Instytucji Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pszczoły „Wojnara” w Krzczonowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Opatowcu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2017 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2017-2033.
17. Sprawy różne.
18. Zapytania i interpelacje.
19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Malec

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Szkolenie dla Pocztów Sztandarowych z terenu Gminy Opatowiec

...