Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Dodał: Bartek Data: 2018-05-24 14:53:07 (czytane: 565)

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 30 maja 2018 r. (środa) godz. 11ºº w Hotelu Wiśniewskich w Kraśniowie.

Porządek sesji:

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28 marca 2018 roku.

4.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

  1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Opatowcu za rok 2017.
  2. Przyjęcie informacji dot. ’’Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Opatowiec’’.
  3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2017 rok na terenie Gminy Opatowiec.
  4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów nieruchomości gminnych, niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2018 r.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2018-2033.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za rok 2017.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z budżetu Gminy Opatowiec za 2017 rok.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2017 rok.

16.  Sprawy różne.

17.  Zapytania i interpelacje.

18.  Zamknięcie obrad.

Informuję, że posiedzenie Komisji Rady Gminy Opatowiec odbędą się w dniu 30 maja 2018 roku (środa) o godz. 10ºº w Hotelu Wiśniewskich w Kraśniowie.

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spotkanie autorskie z Marcinem Brykczyńskim

„Wierszem malowane” – tak najtrafniej można podsumować zrealizowane przez naszą bibliotekę spotkanie pisarza książek...