Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-05-19 14:46:07 (czytane: 1652)

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 25 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za rok 2016.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za rok 2016.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2016 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu.
9.    Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze 3 lata, w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w miejscowości Krzczonów.
10.    Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze 3 lata, w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w miejscowości Chwalibogowice.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/169/2017 rady Gminy Opatowiec z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Opatowiec.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Opatowiec.
14.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2016 rok na terenie Gminy Opatowiec.
15.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2015 Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2017 r.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2016-2028
19.    Sprawy różne.
20.    Zapytania i interpelacje.
21.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Malec

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Opatowiec pozyskała dofinansowanie na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest

Urząd Gminy w Opatowcu informuje, że w związku z realizacją Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (eternit)...