Wiadomości - GOPS

Warsztaty z psychologiem w ramach projektu pn. Nowy zawód – lepsze jutro

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-05-10 11:24:35 (czytane: 1060)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu informuje, że od dnia 25.04.2017 r. w Domu Kultury w Opatowcu, realizowane są warsztaty z zakresu poradnictwa psychologicznego, w których uczestniczą osoby zakwalifikowane do projektu pn. „Nowy zawód-lepsze jutro" .

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie RPSW.09.01.00 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie” Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem.
Warsztaty odbywają się w trzech grupach szkoleniowych. Łącznie w zajęciach uczestniczy 21 mieszkańców naszej Gminy.
Warsztaty obejmują min.: zagadnienia związane z efektywną komunikacją interpersonalną, asertywnością, samooceną, radzeniem sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami.
Warsztatowa forma zajęć pozwala  uczestnikom  na aktywny w nich udział. Dzięki zaangażowaniu, każda osoba ma możliwość rozwoju własnych kompetencji społecznych niezbędnych do poprawy swojej sytuacji życiowej.
Poradnictwo psychologiczne  zakończy się w dniu 17.05.2017 r., jednakże w maju uczestnicy projektu zostaną objęci koleją formą wsparcia w postaci indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym.

Jarosław Naporowski
Kierownik GOPS w Opatowcu

Informacja o projekcie