Wiadomości - GOPS

Stypendia szkolne

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-06-06 11:54:44 (czytane: 1673)

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że w dniu 25 maja została rozdzielona kolejna transza środków finansowych na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) dla 22 uczniów z terenu naszej Gminy.

Stypendia  zostały przyznane na dalszą część roku szkolnego 2016/2017 (tj. od stycznia do kwietnia 2017 r.) uczniom, których rodzice złożyli wnioski o udzielenie tej formy wsparcia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu w dniach od 01 do 15 września 2016 r.  Łączna kwota przyznanej pomocy  to 10 593,00 zł.
Pomoc została przyznana uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, o niskich dochodach na osobę w rodzinie.          
Zgodnie z art 90d ust. 7 o systemie oświaty, dochód na osobę w rodzinie nie może być większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 514,00 zł.
Stypendium przysługuje w szczególności, gdy w rodzinie ucznia  występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest wielodzietna, niepełna  lub gdy wystąpiło w niej zdarzenie losowe. 
Pomoc stypendialna przyznawana jest na pokrycie kosztów edukacyjnych poniesionych przez ucznia w danym etapie nauczania,  m.in.: na pokrycie kosztów zakupu podręczników szkolnych, przyborów szkolnych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, itp.
Stypendium wypłacone będzie w dniu 26.06.2017 r., po wcześniejszym przedstawieniu przez rodziców uczniów, którym przyznano pomoc, dowodów zakupu przedmiotów wymienionych powyżej.
Faktury lub rachunki należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu w okresie od 12.06.2017 r. do 20.06.2017 r.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Noc Bibliotek z atrakcjami

Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Nocy Bibliotek”. Hasło tegorocznej...