Rada Gminy


Członkowie Rady Gminy w kadencji 2014-2018:

Andrzej Malec

Przewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Jan Sojka

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Henryk Kryca

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Opatowiec

Dorota Domoń

Jolanta Zborowska

Andrzej Krypciak

Mieczysław Piwowarczyk

Zbigniew Bugajski

Rafał Kański

Mieczysław Kopeć

Janusz Cabaj

Mirosław Boksa

Wiesław Gwóźdź

Tomasz Nowak

Łukasz Porębski


Do właściwości Rady Gminy Opatowiec należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy Opatowiec należy:

1. uchwalenie statutu gminy i statutu sołectwa,

2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

4. powoływanie kierownika urzędu stanu cywilnego,

5. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

6. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

7. uchwalanie programów gospodarczych,

8. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

9. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach,

10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zdobywania udziałów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

11. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,

12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, a także zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa,

13. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami w tym uchwalania statutu związku gmin oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

14. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

15. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

16. nadawanie tytułu honorowego obywatela gminy,

17. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

18. powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,

19. uchwalanie aktów prawa miejscowego w granicach ustawowego upoważnienia,

20. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady.