Wiadomości - Aktualności

Program Czyste Powietrze

Dodał: Bartek Data: 2021-03-01 11:07:23 (czytane: 374)

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że zostało podpisane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w sprawie realizacji Programu „Czyste powietrze”,

Program "Czyste powietrze" którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do zadań gminy należy m.in. pomoc wnioskodawcom w przygotowaniu wniosku oraz przyjęcie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oraz przekazanie go do WFOŚiGW w Kielcach.

O dofinansowanie mogą się ubiegać Beneficjenci, czyli osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Beneficjentów dzielimy na dwie grupy:
- Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania - których roczny dochód nie może przekraczać 100 000 zł,
- Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania w przypadku gdy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza:
 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Osoba fizyczna uprawniona do podwyższonego poziomu dofinansowania, która zamierza złożyć wniosek w ramach programu „Czyste powietrze”, musi posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wzór żądania o wydanie zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu niezbędny do dofinansowania z w/w funduszu został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. z 2020 poz. 1713).
Zaświadczenia o dochodach do Programu „Czyste powietrze” wydawane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu po uprzednim złożeniu wniosku/żądania o wydanie zaświadczenia, które stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu.

Maksymalna kwota dotacji

powietrze1.jpg

Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze” można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Opatowiec pod nr telefonu 41 35 18 052 wew. 14.

Sprt_no8821030515260_1.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Morsowa Korona Wisły

Dnia 6 lutego 2021 roku w Opatowcu odbyła się plenerowa „Morsowa Korona Wisły”....