Wiadomości - Aktualności

Podpisanie umowy dot. wsparcia osób bezrobotnych z gminy Opatowiec

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-01-19 15:19:55 (czytane: 5520)

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że w dniu 19.01.2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Opatowiec a Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie projektu pt. „Nowy zawód – lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowę z Adamem Jarubasem - Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego i Piotrem Żołądkiem Członkiem Zarządu Województwa podpisał, na mocy upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Opatowiec, Jarosław Naporowski - Kierownik GOPS w Opatowcu, przy kontrasygnacie Anny Klimaszewskiej-Luty - Skarbnika Gminy.

Gmina Opatowiec otrzyma dofinansowanie w wysokości 434 266,07 zł. Łączna wartość projektu  wyniesie 514 380,33 zł. Czynione są starania w celu zapewnienia finansowania wkładu własnego Gminy w kwocie 80 114,26 zł. Realizatorem projektu konkursowego pn. „Nowy zawód – lepsze jutro” będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu.

Gmina Opatowiec jest jedyną z powiatów: kazimierskiego, buskiego i pińczowskiego, która opracowała projekt i czyniła starania o jego realizację. Na dwadzieścia trzy złożone w całym województwie wnioski, zaledwie jedenaście uzyskało akceptację i dofinansowanie Marszałka Województwa.

Projekt obejmie mieszkańców Gminy Opatowiec w wieku aktywności zawodowej. Grupę docelową uczestników zakwalifikowanych do projektu będą stanowić:

  • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Kazimierzy Wielkiej  i zakwalifikowane do III profilu pomocy,
  • osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Kazimierzy Wielkiej (w tym osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej z tytułu przesłanki bezrobocia) charakteryzujące się co najmniej jedną z cech osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osoby ubogie - osoby pracujące korzystające z ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wparciem pomocy społecznej, tj. spełniające przynajmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Do projektu  planowane jest zakwalifikowanie 21 osób, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością. Uczestnicy  w ramach kompleksowej aktywizacji społeczno–zawodowej, zostaną objęci  poradnictwem psychologicznym, zawodowym (grupowym i indywidualnym), oraz kursami zawodowymi. Kursy dostosowane będą do potrzeb lokalnego rynku pracy i do indywidualnych potrzeb, możliwości oraz predyspozycji. Wszystkie kursy zawodowe będą kończyć się nabyciem kompetencji i kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem lub innym dokumentem. W ramach projektu 10 uczestników zostanie skierowanych na staże zawodowe.

Zgodnie z harmonogramem, rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w pierwszym kwartale 2017 r. Projekt będzie realizowany do 30.06.2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu, tel. 41 3527050.

projekt_sejmik_2017.jpg

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach: http://www.sejmik.kielce.pl/item/52928-na-aktywizacje-osob-zagrozonych-wykluczeniem


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Życzenia Świąteczne

...