GMINA OPATOWIEC PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OPATOWIEC NA LATA 2016–2023


GMINA OPATOWIEC PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA

PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY OPATOWIEC NA LATA 2016–2023

 

            W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Opatowiec przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023 zgodnego z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. W tym celu Rada Gminy Opatowiec podjęła Uchwałę Nr XX/104/2016 w dniu 28 kwietnia 2016 roku.

            Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

            Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

            Pierwszym etapem prac nad Programem Rewitalizacji jest całościowa diagnoza Gminy Opatowiec umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów w ww. sferach.

            W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

 

https://www.interankiety.pl/i/240dfeb192ab14dee11dfc04b1851bb3

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 18.07.2016 r.

 

            Jednocześnie zapraszamy Państwa na warsztaty dla przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną diagnozę gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

 

Z poważaniem,

Sławomir Kowalczyk

Wójt Gminy Opatowiec

 Ankieta Diagnostyczna