Wiadomości - GOPS

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dodał: Bartek Data: 2018-05-25 10:30:24 (czytane: 840)

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy Panią/Pana, że:

      I.    Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec, reprezentowany przez Kierownika.

    II.    W Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu wyznaczony został Inspektor Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pomocą: telefonicznie: 41 352 70 50 lub adresu poczty elektronicznej iod.gopsopatowiec@op.pl

   III.    Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

a.    obowiązujących przepisów prawa;

b.    zawartych umów;

c.    udzielonej zgody.

  IV.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:

a.    wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b.    wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

c.    wykonywania umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d. w pozostałych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody udzielonej wcześniej, w celu i zakresie określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

   V.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b.    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatowcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu, reprezentowany przez Kierownika.

  VI.    Pani/Pana dane osobowych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 VII.    Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

  IX.    W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

   X.    Przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych może być procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne prace remontowe w Strażnicy OSP Opatowiec

Zamontowano kolejne, nowe drzwi garażowe w Strażnicy OSP w Opatowcu...