Wiadomości - Aktualności

Klasy bonitacyjne użytków rolnych na terenie naszej gminy

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-12-20 09:00:47 (czytane: 812)

Gmina Opatowiec umiejscowiona jest na żyznych glebach Płaskowyżu Proszowickiego.

Sięga on pasem, od granic Krakowa, przez Proszowice, Kazimierzę Wielką, aż do rzeki Nidy. Równiny, szerokie bezleśne pagóry i łagodne stoki są przeważnie pokryte lessem. W podłożu, rzadko ukazującym się spod lessu, zalegają utwory mioceńskie, a głębiej kredowe. Na lessach przeważają czarnoziemy i gleby brunatne, w dolinach mady. Wysokości bezwzględne sięgają od 170 mn.p.m. na obrzeżach doliny Wisły do 300–310 m n.p.m. przy granicy z Wyżyną Miechowską. Płaskowyż odwadniany jest przez Szreniawę i Nidzicę, miejscami przez Dłubnię, Nidę i wprost przez Wisłę.

Obszar ten cechują korzystne warunki klimatyczne dla rolnictwa. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok 8°C, opady roczne są rzędu 650 mm, a długość okresu wegetacyjnego ca 220 dni. Tereny rolnicze zajmują około 80% powierzchni, tylko kilka procent powierzchni to lasy. Występujące tu bardzo żyzne gleby spowodowały, że region ten stał się jednym z najwcześniejszych ośrodków osadnictwa na ziemiach polskich

Warto wspomnieć, że tak żyzne ziemie występują jedynie na obszarze ok 1% powierzchni Polski (jeszcze okolice Przemyśla, Zamościa, Sandomierza i Opola).

Prezentujemy opracowanie występowania gleb na obszarze naszej gminy, w odniesieniu do klas bonitacyjnych w poszczególnych sołectwach, opublikowane uprzednio w Biuletynie Informacyjnym z Życia Gminy Opatowiec, nr 3.

 

gleby_gmina_opatowiec_2017_res.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Życzenia Świąteczne

...