Wiadomości - Aktualności

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatowiec na lata 2016–2023

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-02-21 07:44:29 (czytane: 4230)

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji dla Gminy Opatowiec na lata 2016–2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 20.01.2017 r. do dnia 18.02.2017 r. w następujących formach:
1.    Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a)    drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@opatowiec.pl wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – program rewitalizacji”.
b)    drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3,
28-520 Opatowiec, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – program rewitalizacji”.
c)    bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Opatowiec w godzinach pracy Urzędu.
2.    Spotkań otwartych z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, umożliwiających omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyły się w dniu 15.02.2017 r. o godz. 11:30 i 13:30 w Domu Kultury w Opatowcu, ul. Rynek 16.
3.    Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Opatowiec, ul. Rynek 3,
28-520 Opatowiec w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.
    Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu pt. „Program Rewitalizacji dla Gminy Opatowiec na lata 2016–2023”, dostępne były od 20.01.2017 r.:
•    w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3,
28-520 Opatowiec, w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu;
•    w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Opatowiec (www.ug.opatowiec.pl).
    Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu były otwarte spotkania
z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, które odbyły się w dniu 20.12.2016 r. o godz. 11:30 i 13:30 w Domu Kultury w Opatowcu, ul. Rynek 16. Podczas spotkań przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań,
a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.
W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.Sławomir Kowalczyk
Wójt Gminy Opatowiec

Załączniki:

Treść informacji podsumowującej przeprowadzone konsultacje społeczne

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie KRUS - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

...