Wiadomości - GOPS

Informacja o stypendiach szkolnych na nowy rok 2018/2019

Dodał: Bartek Data: 2018-09-03 08:07:32 (czytane: 799)

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że w   terminie  od 1 do 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, oraz w terminie do 15 października dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych
Miejsce załatwienia wniosków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul Rynek 16
telefon kontaktowy – 41 3527050
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto.
O stypendium nie można ubiegać się na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.
Ponadto, warunkiem przyznania stypendium  i zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Opatowiec.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest  na wniosek:
1. Rodziców niepełnoletniego ucznia.
2. Pełnoletniego ucznia.
3. Dyrektora szkoły.
Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Wymagane Dokumenty
- Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – do pobrania w GOPS Opatowiec
- zaświadczenie z zakładu pracy  o dochodach netto za  miesiąc sierpień 2018 r.,
- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy w GOPS,
- zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych za III kwartał 2018 r. składkach na ubezpieczenie rolnicze,
- zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki, itp.),
- zaświadczenie lub nakaz płatniczy z 2018 r. o  wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,
- dowód otrzymania renty/emerytury  za sierpień 2018 r.
- dowód otrzymania alimentów  za sierpień 2018 r.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych: na zasadach ogólnych:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok lub oświadczenie o dochodach za okres prowadzonej działalności
- w formie uproszczonej zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia,
- w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie  ryczałtu oraz dowody opłacania składek ZUS
- w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym  dochodzie.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komunikat w sprawie sygnału alarmowego w dniu 1 sierpnia 2019 r.

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,...