Wiadomości - GOPS

Informacja o stypendiach szkolnych i zasiłkach szkolnych na nowy rok szkolny 2021/2022

Dodał: Radek Data: 2021-08-27 12:09:07 (czytane: 1262)

Od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że w   terminie  od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz w terminie do 15 października 2021 roku dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych.

Miejsce załatwienia wniosków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16, telefon kontaktowy – 41 3527050.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.  

O stypendium nie można ubiegać się na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia. Ponadto, warunkiem przyznania stypendium  i zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Opatowiec.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawany jest  na wniosek:  
1. Rodziców niepełnoletniego ucznia
2. Pełnoletniego ucznia.
3. Dyrektora szkoły.

Pomoc materialna przysługuje:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wymagane Dokumenty-  
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego – do pobrania w MOPS Opatowiec
- zaświadczenie z zakładu pracy  o dochodach netto za  miesiąc sierpień 2021 r.,
- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy w MOPS,
 - zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych za III kwartał 2021 r. składkach na ubezpieczenie rolnicze,
- zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki, itp.),
- zaświadczenie lub nakaz płatniczy z 2021 r. o  wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych,
- dowód otrzymania renty/emerytury  za sierpień 2021 r.
- dowód otrzymania alimentów  za sierpień 2021 r.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych: na zasadach ogólnych:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za poprzedni rok lub oświadczenie o dochodach za okres prowadzonej działalności
- w formie uproszczonej zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia,
- w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie  ryczałtu oraz dowody opłacania składek ZUS
- w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.

stypenida_11.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nabór do Klubu Seniora w Kocinie

...