Wiadomości - Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Radek Data: 2023-12-01 15:41:33 (czytane: 445)

Informuję, że Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu odbędzie się 8 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu

Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 31 październik 2023 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2024 r
8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2023-2037.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia,  mieszkaniach treningowych i wspomaganych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2024-2028 w Gminie Opatowiec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie pomocy w formie posiłku  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
15. Sprawy różne, zapytania i interpelacje.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podsumowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opatowiec w 2023 roku

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec środkom, na terenie naszej gminy w bieżącym roku udało się wyremontować,...