Wiadomości - Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Radek Data: 2023-05-25 16:07:14 (czytane: 359)

Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu, odbędzie się 30 maja 2023 r. (wtorek) godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.

Porządek sesji:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 12 kwietnia 2023 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

5. Przedstawienie  przez Burmistrza Miasta i Gminy raportu o stanie Gminy Opatowiec za 2022 r.

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 r

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu za 2022 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2022 w Gminie Opatowiec oraz potrzeby związane z realizacją zadań.

9. Przyjęcie informacji dot. ''Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2022 dla Gminy Opatowiec''.

10.Przyjęcie sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 z realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2025.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2023 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodku wsparcia dziennego – Klubie Seniora w Kocinie

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/78/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, zmienionej Uchwałą Nr XL/182/2021 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 7 września 2021 r.

14. Sprawy różne, zapytania i interpelacje.

15. Zamknięcie obrad.


                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

 
                                  Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przerwa w dostawie wody - Charbinowice

...