Wiadomości - Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2020-05-22 15:16:11 (czytane: 528)

Informuję, że Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu, odbędzie się 29 maja 2020 r. (piątek) godz. 12 ºº w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołów z Sesji odbytych w dniach 13 marca i 30 marca 2020 r.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

5.      Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Opatowiec za rok 2019.

6.      Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opatowcu za rok 2019.

7.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019
w Gminie Opatowiec oraz potrzeb związanych z realizacją zadań.

8.      Przyjęcie informacji dot. ‘’Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2019 dla Gminy Opatowiec’’.

9.      Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii
za 2019 rok na terenie Gminy Opatowiec.

10.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Opatowiec
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.

11.  Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy raportu o stanie Gminy Opatowiec za 2019 r.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2020 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2020-2037.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatowiec.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenie stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opatowiec.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok na terenie Gminy Opatowiec.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Chwalibogowice.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Ławy.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Krzczonów.

24Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na dalsze trzy lata gruntu położonego w miejscowości Opatowiec.

25. Sprawy różne.

26. Zapytania i interpelacje.

27.  Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                                          

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk  Kryca