Wiadomości - GOPS

Informacja o przedłużeniu terminu wydawania skierowań POPŻ

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-11-07 13:03:33 (czytane: 1322)

Wójt Gminy Opatowiec informuje, iż został przedłużony termin wydawania skierowań na paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017.

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji  życiowej, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ( tj. kwoty 514 zł dla osoby w rodzinie oraz kwoty 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej) oraz osoby i rodziny,   których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego (tj. kwoty 1028 zł dla osoby w rodzinie oraz kwoty 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7  pkt 2-15 ustawy o pomocy społecznej .
Art. 7 stanowi, iż pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1)    ubóstwa
2)    sieroctwa,
3)    bezdomności,
4)    bezrobocia,
5)    niepełnosprawności,
6)    długotrwałej lub ciężkiej choroby,
7)    przemocy w rodzinie,
8)    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
9)    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
10)    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
11)    trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwoleni na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach,
12)    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
13)    alkoholizmu lub narkomanii,
14)    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
15)    klęski żywiołowej lub ekologicznej
Osoby które jeszcze nie zostały zakwalifikowane do w/w Programu mogą zgłaszać się do 13.11.2017 r. lub do wyczerpania liczby przewidzianych paczek w podprogramie 2017 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Opatowcu w  celu wydania skierowania.

Więcej na: Informacja

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Szkolenie dla Pocztów Sztandarowych z terenu Gminy Opatowiec

...