Wiadomości - Aktualności

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego

Dodał: Radek Data: 2022-08-17 08:47:20 (czytane: 2379)

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowcu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego na podstawie ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Na terenie Miasta i Gminy Opatowiec obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1.   osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2.   osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).


Wniosek:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego został opublikowany w (Dz. U z 2022, poz. 1712)


Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu  oraz w Punkcie Obsługi Interesanta


Wnioski  można składać:
   elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
   papierowo w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu  ul. Rynek 3 od poniedziałku do piątku w godzinach:7.30 -15.30.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Opatowcu, ul. Rynek 3, lub pod numerem telefonu 41 35 18 052.

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przerwa w dostawie wody

W dniu 13.08.2022r.(sobota) od godziny 8:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Senisławice, Ksany oraz Kraśniów(Góra)....