Wiadomości - Aktualności

Dofinansowanie na odbiór azbestu

Dodał: Bartek Data: 2018-10-29 12:20:54 (czytane: 578)

W dniu 26 września 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Opatowiec.

W dniu 26 września 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  a Gminą Opatowiec w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 2705,56 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset pięć złotych 56/100) stanowiąca 50% kosztów kwalifikowanych zdania: pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest” z terenu Gminy Opatowiec w 2018 roku.

Całkowity koszt zadania wynosi 5411,12 zł. (słownie: pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych 12/100).

Środki WFOŚiGW w Kielcach stanowią 2705,56 zł. tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
wwfo.png