Wiadomości - Aktualności

Dofinansowanie na odbiór azbestu

Dodał: Bartek Data: 2020-09-15 12:12:46 (czytane: 537)

W dniu 12 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Opatowiec.

W dniu 12 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  a Gminą Opatowiec w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 17 456,00 zł. (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) stanowiąca 100% kosztów kwalifikowanych zdania: pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest” z terenu Gminy Opatowiec w 2020 roku.

Na kwotę dotacji składają się:
1)   środki WFOŚiGW w Kielcach – 8 728,00 zł tj. – 50 % kosztów kwalifikowanych,
2)   środki NFOŚiGW w Warszawie – 8 728,00 zł tj. – 50% kosztów kwalifikowanych.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...