Wiadomości - Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2021-06-21 09:10:23 (czytane: 534)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 25 czerwca 2021 r. (piątek) godz. 12ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.

Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z Sesji odbytych w dniu 31 maja oraz 8 czerwca 2021 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5. Debata nad raportem o stanie Gminy Opatowiec za 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2021-2037.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji “Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz oraz Powiatu Kazimierskiego do roku 2030”.
12. Sprawy różne.
13. Zapytania i interpelacje.
14. Zamknięcie obrad.  

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       
                                                                                                                       Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

W ramach rewitalizacji zmienia się również nasza biblioteka

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec środkom, w ramach projektu „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój...