Wiadomości - GOPS

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 – nabór wniosków

Dodał: Radek Data: 2021-10-15 15:02:05 (czytane: 1334)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatem są:
1)      dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji, oraz
2)      osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
a)      o stopniu znacznym lub
b)      o stopniu umiarkowanym lub
c)      traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1)      wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2)      wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3)      załatwianiu spraw urzędowych;
4)      korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5)      zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:
1)      osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2)      osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
3)      osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
1)      840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
2)      720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3)      360 godzin rocznie dla:
a)      osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b)      dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji.
Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane wsparciem asystenta, proszone są o zgłoszenie się  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu ul. Rynek 16, w celu złożenia Karty zgłoszeniowej do Programu.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dot. Programu można uzyskać pod numerem telefonu: 41 352 70 50.

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Mieszkanie dla repatriantów w Krzczonowie

Przywitaliśmy już w naszej gminie repatriantów z Kazachstanu Państwa Emilię i Stanisława Galitskich. Po przyjeździe do Polski czekało...