Wiadomości - GOPS

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021 – diagnoza potrzeb

Dodał: Radek Data: 2020-12-10 12:14:33 (czytane: 2110)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych prosi o kontakt osoby spełniające następujące kryteria ogłoszone w Programie i zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Program adresowany jest do:
•   dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji  oraz
•   do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” -edycja 2021, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a)   wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b)   zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c)   załatwianiu spraw urzędowych;
d)   nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e)   korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f)   wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.                     o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.
Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane wsparciem asystenta,  proszone są o zgłoszenie się w terminie do 21.12.2020 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu ul. Rynek 16, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem socjalnym.
Szczegółowe informacje dot. Programu można uzyskać pod numerem telefonu: 41 352 70 50.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę  przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z Gminy Opatowiec w celu  ewentualnego aplikowania o środki finansowe na realizację działań w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...