Wiadomości - Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2021-08-31 14:53:13 (czytane: 307)

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 7 września 2021 r. (wtorek) godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 25 czerwca 2021 roku.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5.    Przedstawienie informacji w zakresie przygotowania placówek oświatowych do realizacji zadań w    roku 2021/2022.
6.    Przedstawienie informacji o działalności Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2021-2037.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  utworzenia Ośrodka Wsparcia Dziennego – Klubu Seniora w Gminie Opatowiec.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVII/78/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  zmiany Uchwały Nr IX/41/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2019 r. określającej szczegółowe zasady przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu MOPS w Opatowcu.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatowiec w roku szkolnym 2021/2022.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatowiec do roku 2023’’.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VII/36/2019 Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Gminy Opatowiec.
17.    Sprawy różne, zapytania i interpelacje.
18    Zamknięcie obrad. 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       
                                                                                                      Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nabór do Klubu Seniora w Kocinie

...