„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021


logosolid2021_1_1.jpg 

DOFINASOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

Dofinasowanie: 137 292,00 zł

 

Całkowity koszt inwestycji: 137 292,00 zł

 

Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021  jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Program ma zapewniać:

1)      możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2)      ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3)przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;

4)      zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a)    wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

b)   zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

c)    załatwianiu spraw urzędowych;

d)   nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

e)    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

f)    wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej
[1]).

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Na terenie Gminy Opatowiec wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostanie udzielone  5 osobom niepełnosprawnym.  

 

Usługi w zakresie przewidzianym w Programie, będzie świadczyć 4 asystentów zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu.

 [1]) Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.