Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+)


Program „Rodzina 500 +”
na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lutego 2016 r Dz.U. z 2016r. poz.214)

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia, które jest nieopodatkowane. Celem programu jest zapewnienie środków, które przynajmniej częściowo powinny pokryć koszty związane z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem każdego dziecka.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku. Docelowo prawo do świadczenia wychowawczego będzie przyznawane od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.
Wnioski można składać:
• osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16,
• za pośrednictwem portalu e-puap,
• za pośrednictwem bankowości elektronicznej
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka (obywatelom polskim i cudzoziemcom), jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Skład rodziny oznacza odpowiednio:
• małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)
• zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162).
• do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.
W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.
Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje na dziecko do momentu ukończenia 18- go roku życia, rozumiane jako:
• dziecko własne,
• dziecko małżonka,
• dziecko przysposobione ( adoptowane),
• dziecko znajdujące się pod opieką prawną.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko, które jest:
• pierwszym dzieckiem, jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł,
• pierwszym dzieckiem, jeśli dochód rodziny nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16- tego roku życia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
• drugim i kolejnym dzieckiem bez względy na dochody rodziny.
Do dochodu rodziny wliczane będą dochody uzyskane za 2016 rok z następujących źródeł:
• przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),
• dochody osiągane na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub na podstawie karty podatkowej ( dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały),
• zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
• dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,
• dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, dochody z tytułu świadczeń rodzinnych,
• dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o_podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).
Inne dokumenty uzależnione od sytuacji danej rodziny:
• w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
• w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.
W przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu (na przykład świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, umowy zlecenie, umowy o dzieło itp.) dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu np. rozliczenie podatkowe "Pit -11" za rok bazowy lub zaświadczenie pracodawcy.
W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy: dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (na przykład umowa o pracę oraz rozliczenie podatkowe ”PIT”).
W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy: dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub jej członek przebywa za granicą kraju należy dostarczyć dokument potwierdzający ten fakt, np. umowę o pracę.

UWAGA !!!
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

WAŻNE!!!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu we własnym zakresie pozyska:
• zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
• zaświadczenia o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku braku możliwości uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.