Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+)


Program „Rodzina 500 +” realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczaniach i oświadczeniach        o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  (Dz.U. z 2017r. poz.1465)

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia, które jest nieopodatkowane. Celem programu jest zapewnienie środków, które przynajmniej częściowo powinny pokryć koszty związane z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem każdego dziecka.

Jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym (osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), lub opiekunem faktycznym (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka) dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia i spełniasz jeden z poniższych warunków:

-jesteś obywatelem Polski i mieszkasz w Polsce,

-jesteś obywatelem Polski i mieszkasz poza Polską, w kraju UE - dowiedz się, czy kraj, w którym mieszkasz, również przyznaje pomoc finansową podobną do 500+,
- jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, na które zostało ustalone świadczenie alimentacyjne od jego rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (obowiązek ten nie dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko w przypadku, gdy drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o alimenty zostało oddalone, sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, lub gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach art. 15 ust 4 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
- jesteś cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce,

  Świadczenie wychowawcze przysługuje cudzoziemcom:

- do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

-jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

- przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin,

- posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", pod warunkiem, że zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Polski, z wyjątkiem obywateli państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pracę na terytorium państwa UE czasowo, do 6 miesięcy, lub odbywają w Polsce studia albo też mają prawo do zatrudnienia na podstawie wizy.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej wymienionym cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

oraz spełniasz KRYTERIUM DOCHODOWE :

- na pierwsze lub jedyne dziecko dochód na osobę w Twojej rodzinie nie może przekraczać 800 zł netto lub 1200 zł netto, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności
na drugie i kolejne dziecko 500+ przysługuje Ci bez względu na dochód, jaki posiadasz to możesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze tzw. 500+!

Wnioski można składać:

• osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16,

• za pośrednictwem portalu e-puap,

• za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych.

Wnioski  w  sprawie  ustalenia  prawa  do  świadczenia  wychowawczego  na kolejny  okres świadczeniowy    przyjmowane  od  dnia  1 sierpnia  danego  roku,  a  w  przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną –od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku  gdy  osoba  ubiegająca  się  o świadczenie  wychowawcze  na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31października tego roku.

W  przypadku  gdy  osoba  ubiegająca  się  o  świadczenie  wychowawcze  na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września  do  dnia  30  września  danego  roku,  ustalenie  prawa  do  świadczenia wychowawczego  oraz  wypłata  przysługującego  świadczenia  wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres  złoży  wniosek  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  w  okresie  od  dnia  1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  oraz  wypłata  przysługującego  świadczenia  wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  oraz  wypłata  przysługującego  świadczenia  wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka (obywatelom polskim i cudzoziemcom), jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Skład rodziny oznacza odpowiednio:

• małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

• zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).

• do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje na dziecko do momentu ukończenia 18- go roku życia, rozumiane jako:

• dziecko własne,

• dziecko małżonka,

• dziecko przysposobione ( adoptowane),

• dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko, które jest:

• pierwszym dzieckiem, jeśli dochód rodziny nie przekracza 800 zł,

• pierwszym dzieckiem, jeśli dochód rodziny nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16- tego roku życia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

• drugim i kolejnym dzieckiem bez względy na dochody rodziny.

Do dochodu rodziny wliczane będą dochody uzyskane za 2017 rok z następujących źródeł:

• przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),

• dochody osiągane na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub na podstawie karty podatkowej ( dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały),

• zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

• dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym,

• dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, dochody z tytułu świadczeń rodzinnych,

• dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).

Inne dokumenty uzależnione od sytuacji danej rodziny:

• w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

• w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

W przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu (na przykład świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, umowy zlecenie, umowy o dzieło itp.) dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu np. rozliczenie podatkowe "Pit -11" za rok bazowy lub zaświadczenie pracodawcy.

W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy: dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (na przykład umowa o pracę oraz rozliczenie podatkowe ”PIT”).

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy: dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub jej członek przebywa za granicą kraju należy dostarczyć dokument potwierdzający ten fakt, np. umowę o pracę.

UWAGA !!!

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

WAŻNE!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu we własnym zakresie pozyska:

• zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

• zaświadczenia o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku braku możliwości uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.